0700 35 009 info@mogo.bg

Понеделник – Петък : 9:00-18:00

Събота - Неделя: почивни дни

Офиси

Условия за ползване на интернет страницата

Права на интелектуална собственост

Цялото съдържание на Интернет страницата, в това число, но не само всички текстове, изображения, марки, лога, графики, са изключителна собственост на Мого България или други лица от групата на Mogo Finance. Всеки потребител на Интернет страницата може да зарежда или да отпечатва отделни страници при условие, че не нарушава изискванията на Закона за авторското право и сродните му права и друго приложимо законодателство. Забранено е възпроизвеждане, предаване, модифициране или използване за каквато и да е публична или търговска цел на тази Интернет страница без предварително писмено разрешение на Мого България.

Всички имена, лога и търговски марки на Мого България или на друго лице от групата на Mogo Finance, публикувани на страницата, не могат да бъдат използвани или възпроизведени без предварително писмено съгласие на дружеството.

Забранено е включването на каквито и да е връзки към Интернет страницата в друг уебсайт без предварително писмено разрешение на Мого България.

Връзки с други сайтове

Мого България не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които настоящия има хипервръзки.

Характер на съдържанието на Интернет страницата

Съдържанието или каквато и да било част от него, публикувано на тази Интернет страница, не е и не може да бъде разглеждано, възприемано и/или интерпретирано като реклама, оферта, покана или някакъв друг вид търговско предложение. Същото не би могло да се тълкува като правен съвет или предложение за конкретна сделка. С оглед действащото законодателство и конкретните параметри на сделката е възможно конкретно сключена сделка да се различава изцяло или в определени условия от характеристиките и условията, публикувани в тази Интернет страница.

Отговорност

Мого България поддържа актуална информацията на Интернет страницата, което не изключва възможността понякога да възникват пропуски по обективни причини. Мого България не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на тази Интернет страница.

Цялото съдържание на Интернет страницата се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да е гаранция за неговата пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. Мого България не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

Ползването на съдържанието в Интернет страницата, е за сметка и риск на ползвателя, при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в Интернет страницата. Мого България не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази Интернет страница.