0700 35 009 info@mogo.bg

Понеделник – Петък : 9:00-18:00

Събота - Неделя: почивни дни

Офиси

Политика за поверителност

Мого се грижи за сигурността и поверителността на личните данни на потребителите на уебсайтове. Имайки предвид горното, ние разработихме Политика за защита на личните данни относно получаването, използването, защитата, прехвърлянето и съхранението на Вашите данни. Каним Ви да се запознаете с тази Политика за защита на личните данни.

 

Политика за защита на личните данни

 

Администратор на данни

„Мого България” ООД, ЕИК 204009205, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, ул. „Николай Хайтов” № 12, ет. 2, офис 3 (наричано тук по-долу – Мого), част от Групата Мого Финанс С.А., се е ангажирало да защитава поверителността на потребителите на уебсайта на Мого.

 

Политиката за защита на личните данни се отнася до обработката на данни, независимо от формата и/ или средата, в която сте предоставили Вашите лични данни (например чрез използване на уебсайтове на Мого, приложения на Мого, на хартиен носител, по телефона или по имейл) и независимо дали предоставените данни са обработвани в системи за данни или хартиени формуляри.

 

Мого обработва Вашите лични данни само в съответствие с приложимите закони и разпоредби, като използва разумно достъпни организационни, финансови и технически ресурси. 

 

Лични данни

В тази Политика за защита на личните данни „лични данни“ означава всяка информация, отнасяща се до Вас, или информация, която може да позволи пряко или косвено да бъдете идентифицирани.

 

Съгласие с Политиката за защита на личните данни и обработването на лични данни

С прехвърлянето на Вашите лични данни на Мого, Вие приемате Политиката за защита на личните данни и обработването на прехвърлените от Вас лични данни. Ако не сте съгласни с условията на тази политика, моля, не прехвърляйте Вашата лична информация.

 

Вие можете да дадете съгласието си за обработване на личните Ви данни: на уебсайтовете на Мого, в заявления, на приложенията на Мого, по телефона или на място в офисите на Мого.

 

Вие имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по същия начин, по който е било дадено – на уебсайта на Мого, като се обадите в клиентски център на Мого или на място в офисите на Мого, и в такъв случай няма да се извършва по-нататъшна обработка на Вашите лични данни, която преди това се е основавала на даденото съгласие за конкретната цел.

 

Оттеглянето на Вашето съгласие не засяга обработването на данни към момента, в който Вашето съгласие е било валидно. Също така Ви приканваме да вземете под внимание факта, че отмяната на съгласието не може да прекъсне обработването на данни въз основа на други правни основания.

 

Правно основание за обработването на лични данни

Мого обработва Вашите лични данни въз основа на следните правни основания:

 • Вашето съгласие;
 • За предоставянето на информация – за да Ви предостави необходимата информация;
 • За сключването на договор – за да сключи договор с Вас и да гарантира неговото изпълнение;
 • За спазването на закони и подзаконови актове – за да се изпълнят задълженията, предвидени в закони и подзаконови актове;
 • За гарантирането на легитимни интереси – за да се реализират легитимни интереси, произтичащи от приложимите закони и подзаконови актове или правните отношения между Мого и Вас (включително извършване на бизнес, предоставяне на услуги, рекламиране на продукта, проверка на самоличността Ви и др.).

 

Цели на обработването на лични данни

Съгласно Вашето съгласие и приложимите закони и разпоредби, Мого обработва Вашите лични данни за следните цели:

 • За обработване на предоставената от Вас информация (заявления, уведомления, жалби и др.) и предоставяне на услуги;
 • За да Ви идентифицира (това може да включва лице, разпознаване на глас или други биометрични технологии, както и използването на онлайн идентификационни системи);
 • За да Ви предоставя и/ или консултира с информация, услуги;
 • За сключване на договори и законни сделки;
 • За оценяване на използването на уебсайтове, продукти и услуги;
 • За по-добро разбиране на навиците за използване на уебсайта;
 • За провеждане на аналитични проучвания;
 • За предотвратяване на възможни престъпления;
 • За други цели, ако са съвместими със законите, Политиката за защита на личните данни и бизнеса на Мого.

 

Получаване на лични данни

Мого получава лични данни от Вас по три начина:

 • Когато предоставяте информация на Мого, например, в офисите на Мого, чрез попълване на заявления (включително партньорите и агентите на Мого), на уебсайтовете на Мого, като използвате социални мрежи, поща, електронна поща, телефон или всякакви други медии или услуги;
 • Автоматично, когато използвате уебсайта или продуктите на Мого;
 • Когато трети страни предоставят информация на Мого (например различни регистри или партньори).

Предоставени лични данни

Лични данни, които Мого може да получи от или за Вас:

1. лични данни (например име, единен граждански номер, дата на раждане, език за комуникация, документи за самоличност, отношения с трети страни и др.), които ще бъдат използвани за идентифициране на Вашата самоличност;

2. данни за комуникация (например адрес, адрес на електронна поща, телефонен номер и др.), които ще бъдат използвани, за да Ви предоставим информация относно договора, офертите и рекламите за услугите на Мого или дружество от Групата Мого, партньорите за сътрудничество на Мого;

3. данни за превозното Ви средство (например регистрационен номер; номер на шасито; марка; година; цвят);

4. данни за разговорите (например записи на телефонни разговори с клиенти на Мого, дата и час);

5. информация за съгласието (например бележки за потвърждение, дати и часове, източник);

6. действия, предприети на уебсайта на Мого (например IP адрес, заглавия на действия, секция на уеб страница, дата и време);

7. информация за Вашите компетенции (например образование, месторабота, професия и др.), която ще бъде използвана за оценка на компетенциите Ви и за предоставяне на съответните финансови услуги;

8. финансова информация (например информация за задълженията, доходите или друга собственост, редовност на плащанията, зависими лица и др.), която ще бъде използвана за оценка на кредитоспособността Ви, за спазване на принципите на разумно кредитиране и за да Ви предложим подходящи финансови услуги;

9. информация за произхода на средствата (например информация за работодателя, бизнес партньорите, бизнеса и др.), която ще бъде използвана за определяне на надеждността на лизингополучателя и за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

10.  информация за сделката и условията на лизингополучател и Мого във връзка с изпълнението на сделката (например информация за договорите, сключени и прекратени от лизингополучател и Мого, информация за изпълнението на договорите и нарушения, заявления, подадени от лизингополучателя, искания и др.), която ще бъде използвана за оценка на надеждността и кредитоспособността на лизингополучателя, изпълнението на договора и защитата на правата на Мого (например чрез подаване на декларации за дълг или за възстановяване на дълг или използване като доказателство  във всеки възможен спор);

11. информация, получена при изпълнението на задълженията, предвидени от закона (например информация, получена по време на разследването, подробности за участието на лизингополучателя в пране на пари или финансиране на тероризъм и др.), която ще бъде използвана за оценяване на надеждността на лизингополучателя;

12. информация за обхвата на услугите, навиците, очакванията и удовлетвореността на лизингополучателя (например възраст, честота на използване на услугите, удовлетвореност и др.), която ще бъде използвана за подобряване на услугите и методите за оценка на кредитоспособността, използвани от Мого и за извършване на статистически проучвания и анализ на пазарните дялове, оферти, услуги и други финансови показатели.

 

Цел на използването на лични данни

Информацията, която ни предоставяте, ще бъде записвана електронно и може да бъде използвана за следните цели:

 

a) за проверка на самоличността Ви и за оценка на платежоспособността Ви чрез използване на информацията, която сте ни предоставили при обработката на Вашето заявление;

b) за откриване и предотвратяване на измами, пране на пари и други престъпни дейности;

c) за свързване с Вас;

d) за събиране на вземания, които ни дължите.


Всяко заявление, което ни изпращате на нашия уебсайт или на нашите служители, ни позволява да използваме предоставената информация по отношение на нашите продукти или услуги. Всички данни, които сте ни предоставили в рамките на нашите договорни ангажименти, могат да бъдат използвани, за да се гарантира изпълнението на нашите ангажименти към Вас. Ако на уебсайта бъдат направени някакви промени или подобрения, Вашата информация може да бъде използвана, за да Ви информираме за тези промени. Ние можем да се свържем със съществуващи клиенти във връзка с наши продукти и услуги, свързани с услуги на нашия уебсайт, които преди това са били използвани от клиента. Можем да използваме данните или да позволим на трети страни да използват информацията, която не е свързана с продуктите или услугите, от които Вие може да се интересувате. Ние или трети страни можем да се свържем с Вас, само ако сте се съгласили с това. Всеки, който не желае да даде съгласието си на нас или на трети страни да използват неговата/ нейната информация, има възможност да забрани използването на данните. Събраната информация в такива случаи няма да съдържа идентификационни данни. Само статистически данни, които не разкриват самоличността на потребителя, могат да бъдат споделяни с трети страни.

 

Бисквитки

Мого използва „бисквитки“ или подобни технологии на уебсайта, за да получи информация за Вас по време на Вашето посещение на уебсайта. „Бисквитките“ са файлове, които уебсайтовете поставят на компютрите на потребителите, за да разпознават потребителя и да улесняват използването на този сайт. Използването на „бисквитки“ ни позволява да Ви предоставим най-удобния начин да използвате уебсайта. За повече информация относно използването на „бисквитки“, моля, прочетете нашата Политика за „бисквитките“.

 

Автоматизирано вземане на решения

Може да се използва автоматизирано вземане на решения, отнасящо се до Вас. Вие можете да възразите срещу автоматизираното вземане на решения в съответствие с приложимите закони и разпоредби, но имайте предвид, че в някои случаи това може да ограничи Вашите права за използване на потенциално наличните опции, които са индивидуално достъпни за Вас (например за получаване на търговски оферти).

 

Приемането на автоматизирани решения, които водят до правни последици за Вас (например потвърждаване или отхвърляне на Вашето заявление), може да бъде направено само в момента на сключване и/ или изпълнение на договор между Мого и Вас или въз основа на Вашето изрично съгласие.

 

Маркетингови дейности

Само с Вашето съгласие и в съответствие с приложимите закони и разпоредби, Мого може да се свързва с Вас и/ или да Ви изпраща по пощата, по електронна поща или по телефона информация за продукти, услуги, ексклузивни оферти и друга информация, която се счита, че представлява интерес за Вас, съгласно предоставената по-рано информация и/ или дейности на уебсайта.

 

Можете да откажете да получавате такава информация по всяко време на уебсайта на Мого www.mogo.bg или като използвате линка за отказ, посочен във всяко от изпращаните от нас маркетингови съобщения.

 

Предоставяне на лични данни към трети страни

Мого не разкрива Вашите лични данни или каквато и да е получена информация чрез предоставянето на услуга или договор на трети страни, освен:

 • ако данните трябва да бъдат предадени в рамките на подписан договор между Мого и Вас, за да се гарантира изпълнението на функция, изисквана от договора и/ или закона;
 • в съответствие с изричното съгласие на Клиента;
 • на всички лица, посочени в приложимите закони и подзаконови актове, при обосновано искане по съответния ред и в съответната степен;
 • за защита на легитимните интереси на Мого в съответствие с приложимите закони и разпоредби, например чрез обжалване пред съда или други публични органи;
 • за оценяване на Вашата кредитоспособност в съответствие с приложимите закони и разпоредби.

 

Мого има право да упълномощи компаниите от Групата Мого или партньорите на Мого (трети страни) да извършват определени дейности, гарантиращи качеството и изпълнението на сключения с Вас договор.

 

При изпълнението на задачи компаниите от Групата Мого или партньорите на Мого обработват Вашите лични данни, които са на разположение на Мого, компаниите от Групата Мого или партньорите на Мого, се считат за обработващи данни и Мого има право да прехвърли към компаниите от Групата Мого или партньорите на Мого необходимите Ваши лични данни до степента, необходима за тази дейност.

 

Компаниите от Групата Мого или партньорите на Мого (като обработващи лични данни) ще осигурят изпълнението на изискванията за обработка и защита на личните данни в съответствие с изискванията на Мого и приложимото законодателство и няма да използват Вашите лични данни за цели, различни от изпълнението на задълженията от името на Мого съгласно сключения  с Вас договор.

 

Мого се задължава да не прехвърля Вашите лични данни към организация или друго лице в държава, в която няма адекватно ниво на защита на личните данни, с изключение в следните случаи:

 • Прехвърлянето на данни е необходимо за сключването или изпълнението на договор с Вас;
 • Прехвърлянето на данни е необходимо за сключването или изпълнението на договор, който се сключва в рамките на Вашите интереси;
 • Прехвърлянето на данни е разрешено в съответствие с изискванията на приложимото законодателство;
 • Ако има изрично съгласие от Вас.

 

В случай на прехвърляне на лично идентифицируема информация към друга държава могат да се прилагат националните закони и разпоредби на съответната държава, включително разпоредбите относно националната сигурност и борбата с тероризма, позволяващи на правоприлагащите органи да имат достъп до информация, държана от частни лица.

 

Защита на личните данни

Ние поддържаме адекватни организационни, технически и физически мерки за сигурност за защита на Вашите лични данни от случайно, незаконно или неразрешено унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване и други незаконни употреби.

 

Уебсайтът на Мого може да съдържа линкове към уебсайтове на трети страни, но Мого не контролира тези сайтове и/ или съдържанието на тези сайтове и не поема никаква отговорност.

 

Достъп до Вашите лични данни

Вие имате право да получите информацията, посочена в приложимите закони и разпоредби, относно обработката на личните Ви данни, като изпратите разумно писмено искане до Мого. Въз основа на полученото искане, удостоверяването на самоличността Ви и оценяването на искането, Мого ще Ви информира за изискваната информация по реда и в обема, посочени в приложимото законодателство.

 

Промяна или изтриване на лични данни

Ако е необходимо, Вие имате право по всяко време да променяте, допълвате или изтривате Вашите лични данни и да се противопоставяте на обработката на данни или да поискате преносимост на данни. В този случай, моля, свържете се с Мого на имейл: info@mogo.bg или телефон: 0700 35 009.

 

Мого се задължава да предприеме необходимите мерки за коригиране или заличаване на всякакви неточности в личните Ви данни, които сте посочили директно или чрез наличните услуги. Въпреки това, Мого има право да ограничи достъпа, да коригира или да изтрие личните данни в съответствие с изискванията на приложимите закони и разпоредби.

 

Продължителност на съхранението на личните данни

Мого съхранява и обработва Вашите лични данни, докато е налице поне един от следните критерии:

 • докато договорът с Вас е в сила;
 • докато Вие и/ или Мого може да реализирате законни интереси в съответствие с приложимите закони и разпоредби (например да подадете жаба или да заведете съдебно дело в съд);
 • докато една от страните има законно задължение да съхранява данните;
 • докато Вашето съгласие за съответната обработка на лични данни е в сила, освен ако не е налице друго правно основание за обработката на данни.

При изтичане на горепосочените срокове Вашите лични данни ще бъдат изтрити или направени анонимни.

 

Линкове към други уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт може да включва линкове към други уебсайтове на трети страни. Тези уебсайтове на трети страни имат свои собствени правила за ползване и защита на личните данни, които Вие приемате, когато посещавате съответния уебсайт. Ние не сме отговорни и не поемаме отговорност за уебсайтове на трети страни. Тъй като не можем да контролираме съдържанието на уебсайтовете на трети страни, нашата отговорност е приложима само за нашия уебсайт.

 

Комуникация

Мого комуникира с Вас, като използва Вашата информация за контакт (телефонен номер, адрес за електронна поща, пощенски адрес).

 

Свържете се с нас

Моля, свържете се с нас относно въпросите, исканията или коментарите по отношение на Политиката за защита на личните данни, като ни пишете на имейл: info@mogo.bg или се обадите на телефон 0700 35 009. 

 

Промени в Политиката за защита на личните данни

Мого има право да променя тази Политика за защита на личните данни. Препоръчваме Ви редовно да посещавате уебсайта на Мого, за да научите най-актуалната информация.