УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА НА “МОГО БЪЛГАРИЯ” ЕООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА НА МОГО БЪЛГАРИЯЕООД

Вземи кола с лизинг от Мого и можеш да спечелиш! по продукт лизинг и вземи до 20 000 лв. срещу колата си и можеш да спечелиш! ПО ПРОДУКТ ОБРАТЕН ЛИЗИНГ. Само до 31.12.2018 г.

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ

Промоцията се организира и провежда от „Мого България“ ЕООД, ЕИК 204009205, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1113, район Изгрев ж.к. Изток, ул. „Николай Хайтов“ № 12, ет. 2, ап. 3 (“Организатор”) под името Вземи кола с лизинг от Мого и можеш да спечелиш! по продукт лизинг и вземи до 20 000 лв. срещу колата си и можеш да спечелиш! ПО ПРОДУКТ ОБРАТЕН ЛИЗИНГ. Само до 31.12.2018 г., (“Промоцията”).

В Промоцията може да участва всеки потребител, кандидатствал, одобрен и сключил договор за лизинг на автомобил от Организатора и отговарящ на условията за получаване на лизинг на автомобил от Организатора, с изключение на служителите на Организатора и на обслужващата го рекламна агенция („Участниците“).

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват настоящите Общи условия на Промоцията (“Общи условия”). С включването си в Промоцията Участниците декларират, че са запознати с Общите условия и ги приемат.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ И ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на цялата страна в периода от 26.11.2018 г. до 31.12.2018 г. включително.

Промоцията се провежда във всички Центрове за обслужване на клиенти на Организатора и обекти от партньорската мрежа на Организатора, както и на уебсайтът на Организатора – www.mogo.bg.

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИКА НА ПРОМОЦИЯТА

За участие в промоцията не се изисква изрично волеизявление. Всеки Участник автоматично участва в Промоцията при сключване на договор за лизинг с Организатора до 31.12.2018 г. Всеки участник може да се откаже от участие в Промоцията чрез подписване на декларация за отказ от участие в Промоцията.

След установяване дали печели или не, Участникът получава обаждане директно от Организатора в което се уведомява, че печели награда и бива запитван дали потвърждава, че желае да получи спечелената награда.

Всеки Участник може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, при положение, че отговаря на Общите условия на Промоцията, като със сключването на един договор за лизинг Участник може да участва само веднъж в Промоцията.

РАЗДЕЛ 4. НАГРАДИ

Всеки Участник в настоящата Промоция има право да участва за спечелването на:

  • Голяма награда – 1 бр. ваучер за гориво на стойност 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/ за печелившия Участник. Ваучерът може да бъде използван до 31.12.2020 г. във всички  обекти на бензиностанции OMV в страната.
  • Утешителни награди – 5 бр. бутилки вино, произведени от винарска изба „Малката звезда“, гр. Харманли, серия Enigma, сорт Cabernet Franc 750 мл.

Тегленето на наградите ще се извърши на 21.01.2019 г. посредством  Гугъл генератор на случаен номер, който на случаен принцип ще разпредели наградите. За целта ще бъде съставен констативен протокол, подписан от тричленна комисия в състав - представители на Организатора.

В случай, че стойността  на закупеното от печелившия Участник гориво  е по-ниска от стойността на ваучера, то разликата в парична равностойност не подлежи на връщане.

Печелившите Участници, ще получат обаждане от представител на Организатора в срок от 6- работни дни от датата на изтегляне на наградите, за да потвърдят наградата си. Участниците, спечелили Голяма награда трябва да се явят в 5-дневен срок от получаване на обаждане от Организатора, че печелят в най-близкия за тях офис на Организатора в страната, за да получат наградата си. При предаване на наградата, Участникът подписва приемо-предавателен протокол. Участниците, спечелили Утешителна награда трябва при потвърждаване на наградата да заявят адрес за получаването й.

Организаторът има задължение да потърси участниците до 3 пъти. В случай, че те не могат да бъдат намерени, не им се предоставя награда. При неотговаряне и на 3-те обаждания, Участникът губи правото си да получи наградата на по-късен етап.

Утешителните наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш Участник в срок от 30 работни дни след потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще се свърже с печелившите Участници, за да уточни датата и часа за доставка с тях. Наградите се доставят на посочените от печелившите Участници адреси само веднъж в деня и часа, уговорен съгласно предходното изречение. При отсъствие на печелившите Участници в предварително уговорения час, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени награди в този срок, няма да бъдат раздавани. При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра между куриера и получателя на наградата. Единият протокол се предоставя на спечелилия участник.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. Награда може да бъде получена и от пълномощник след представяне на изрично писмено пълномощно.

Наградите в Промоцията съответстват на изискванията на действащото българско законодателство и не могат да бъдат заменяни с други награди или с паричната им равностойност.

В случай, че по причини извън контрола на Организатора за него е обективно невъзможно да предостави конкретно посочената в настоящите Общи условия награди, Организаторът си запазва правото да предостави заместваща награда от същия вид със същите или по-добри  характеристики и еквивалентна стойност.

Участникът няма право да получи наградата, в случай, че:

  • не отговаря на условията на Промоцията;
  • отказал е да подпише приемо-предавателен протокол за получаване на наградата.

Недопустими са действия от страна на Участници в Промоцията, с които се цели вероятността за спечелване на награда при разпределението да бъде повишена чрез използване на средства и методи, които нарушават добрите нрави или настоящите Общи условия. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на  данни, предоставени при включването в Промоцията, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира Участника и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 30 (тридесет) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Организаторът ще издаде служебна бележка на всички участници, които са спечелили Голяма награда. В съответната служебна бележка ще бъде посочена стойността на ваучера - подарък. Служебната бележка ще бъде предоставена на спечелилите участници заедно с предоставянето на самата Голяма награда. С това ангажиментите на Организатора към печелившия участник по отношение на облагането на наградата се считат за приключени. Печелившият следва да приложи служебната бележка към своята годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30 април на годината, следващата годината на придобиването му. За да издадат служебна бележка, Организаторът следва да получи от печелившия Участник следните данни: трите имена по лична карта, адрес по лична карта и ЕГН. Тези и други данни ще бъдат обработвани според условията на Раздел “Обработване на лични данни“ по-долу.

РАЗДЕЛ 5: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай, че настъпят обстоятелства, които препятстват нормалното й провеждане, в т.ч. нарушаване на Общите условия, форсмажорни обстоятелства или при други основателни причини по негова свободна преценка. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация и не се допуска прекратяване на сключени договори за лизинг през периода на Промоцията на основание прекратяване на Промоцията. 

РАЗДЕЛ 6: ПРАВНИ СПОРОВЕ. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Всеки потенциален правен спор между Организатора и участниците във връзка с Промоцията се решава с взаимни отстъпки и споразумения.

Организаторът не носи отговорност при печатна или друг вид грешка или нередовен рекламен материал за Промоцията. Всички предявявания на претенции чрез изпращане на писма, пратки или по всякакъв друг начин след определения краен срок на Промоцията се считат за невалидни. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за претенции от неспечелили участници, при изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.

Организаторът не носи отговорност за действията на потребители, които са се опитали да участват в Промоцията без да отговарят на условията за кандидатстване за лизинг на автомобил от „Мого България“ ЕООД. Наградата ще се даде само на Участник, които отговарят на съответните условия, като представи документ за самоличност при нейното получаване.

Организаторът не носи отговорност в случаите, при които Участникът по някаква причина не е успял да се свърже на посочения телефон или ако предоставените от него данни за получаване на наградата са некоректни.

Организаторът не носи отговорност, при съдебно отстраняване или при скрити недостатъци на наградата, както и такива, които са били известни на участника. Организаторът не носи отговорност, в случай че спечелилият Участник е възпрепятстван да получи и използва наградата си, както и в случаите на незадоволително качество на наградата или дефекти.

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.

Организаторът си запазва правото да промени периода на играта, ако поради непредвидени обстоятелства, не може да стартира играта на 26.11.2018 г. и/или да я прекрати на 31.12. 2018 г., което ще бъде своевременно комуникирано и обявено на сайта на Организатора - www.mogo.bg.

РАЗДЕЛ 7. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Включвайки се в настоящата игра, Участниците предоставят доброволно личните си данни и дават изричното си съгласие тези данни да бъдат обработвани от Организатора  и неговите подизпълнители единствено за целите на играта, както и за разпространение на награди. В случай че печеливш Участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписа си получаването й, то Организаторът и неговите партньори имат право да откажат предоставянето на съответната спечелена награда.

Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация в съответствие със ЗЗЛД. След приключване на дейностите по играта, всички събрали лични данни ще бъдат унищожени.

Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да коригира или заличи негови/нейните лични данни. За тази цел участникът подава писмено заявление на адрес: гр. София, 1113, район р-н Изгрев, ж.к. Изток, ул. "Николай Хайтов" № 12, ет. 2, ап. 3. Заявлението  следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифицирането му. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице, към него се прилага и нотариално заверено пълномощно.

Участник, който поиска данните му/й да бъдат заличени, автоматично прекратява участието си в Промоцията и неговото/ нейното име няма да бъде включено в разпределението за наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и доставка на наградите).

РАЗДЕЛ 8. ОБЩИ ПРАВИЛА

Настоящата Промоция се провежда в съответствие с българското законодателство.

Настоящите общи условия са налични на уебсайта на Организатора – www.mogo.bg, на място, посещавайки избрани Центрове за обслужване на клиенти на Организатора и обекти от партньорската мрежа на Организатора, предлагащи Промоцията, както и на телефон: 0700 35 009 и се предоставят на потребителите, които изявяват желание да кандидатстват за лизинг на автомобил от Организатора.

За връзка с Организатора: електронна поща www.mogo.bg и телефон: 0700 35 009.

Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.

                                                                                   

 

Ще се радваме да Ви помогнем

Работно време: Понеделник-Петък, от 09:00 до 18:00 часа